نمایش نوشته های وردپرس از سایت وردپرسی دیگر

سلام به همه ی کاربران عزیز وردپرس فارسی و مخصوصا آقای وردپرس

شاید خیلی وقتا می خواستید  نوشته وردپرسی خودتون رو بر روی سایت دیگه خودتون (وردپرسی ) هستش نمایش بدید .. برای اینکار اول باید دید که قالب شما از تصویر شاخص پشتیبانی می کنه یانه !

برای  افزودن تصویر شاخص در فید آر اس اس سایت خودتون  اول کد زیر رو به functions.php اضافه کنید :

 

<?php
//اضافه کردن تصاویر شاخص در فید آر اس اس 
function cwc_rss_post_thumbnail($content) {
  global $post;
  if(has_post_thumbnail($post->ID)) {
    $content = '<p>' . get_the_post_thumbnail($post->ID) .
    '</p>' . get_the_excerpt();
  }

  return $content;
}
add_filter('the_excerpt_rss', 'cwc_rss_post_thumbnail');
add_filter('the_content_feed', 'cwc_rss_post_thumbnail');
?>

و جایی که میخواید نمایش داده بشه کد زیر رو اضافه کنید :

<?php add_theme_support( 'post-thumbnails' ); ?>

و اما اصل کار ما

مد زیر رو در جایی که میخواید پست نمایش داده بشه اضافه کنید :

 

<?php 
$rss = fetch_feed('https://mrwp.ir/feed');

if (!is_wp_error( $rss ) ) : 

  $maxitems = $rss->get_item_quantity(5); 
  $rss_items = $rss->get_items(0, $maxitems); 
endif;
?>
<?php function get_first_image_url($html)
		{
			if (preg_match('/<img.+?src="(.+?)"/', $html, $matches)) {
			return $matches[1];
			}
		}
?>	
 <?php
function shorten($string, $length)
{
  $suffix = '&hellip;';
  $short_desc = trim(str_replace(array("\r","\n", "\t"), ' ', strip_tags($string)));
  $desc = trim(substr($short_desc, 0, $length));
  $lastchar = substr($desc, -1, 1);
  	if ($lastchar == '.' || $lastchar == '!' || $lastchar == '?') $suffix='';
					$desc .= $suffix;
 		return $desc;
}
?>
<ul class="rss-items" id="wow-feed">
  <?php 
  	if ($maxitems == 0) echo '<li>No items.</li>';
  	else 
  	foreach ( $rss_items as $item ) : ?>
  <li class="item">
  	<span class="rss-image">
  		<?php echo '<img src="' .get_first_image_url($item->get_content()). '"/>'; ?>
  	</span>
    <span class="data">
    	<h5><a href='<?php echo esc_url( $item->get_permalink() ); ?>' title='<?php echo esc_html( $item->get_title() ); ?>'> <?php echo esc_html( $item->get_title() ); ?></a></h5> 
			<span class="date-image">&nbsp;</span><small><?php echo $item->get_date('F Y'); ?> </small>
			<span class="comment-image">&nbsp;</span><small><?php $comments = $item->get_item_tags('http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/', 'comments');?><?php $number = $comments[0]['data']; ?>
				<?php if ($number == '1'){ echo $number."&nbsp;". "Comment"; } else {echo $number. "&nbsp;"."Comments";}?></small>
			<p><?php echo shorten($item-> get_description(),'150');?></p>
    </span>
  </li>
  <?php endforeach; ?>
</ul>

 

در خط دوم آدرس فید آر اس اس خود راوارد کنید

در خط 7 تعداد پست ها هستش که نمایش داده میشه

در خط 41 تاریخ (شمسی و میلادی ) تنظیم کنید

و این هم سی اس اس به صورت پیش فرض

#wow-feed {
  background: #FFFFFF;
  border: 1px solid #AFAFB0;
  width: 600px;
  margin: 10px 0;
  font-size: 0.8em;
}
#wow-feed li { list-style: none; }
#wow-feed .rss-image img {
  width: 100px;
  height: 100px;
  padding: 8px;
  border: solid 1px #eee;
}
#wow-feed .rss-image { width: 30%; }
#wow-feed .item {
  border-bottom: 1px solid #AFAFB0;
  padding: 10px;
}
#wow-feed .data {
  display: inline-block;
  margin-left: 2%;
  vertical-align: top;
  width: 70%;
}
#wow-feed .data h5 { font-weight: bold; }
#wow-feed .data small {
  color: #8F90CB;
  font-size: 0.9em;
  margin-right: 10%;
}
#wow-feed .comment-image {
  background: url("images/comments.png");
  height: 16px;
  width: 16px;
  vertical-align: middle;
  display: inline-block;
  margin-right: 2%;
}
#wow-feed .date-image {
  background: url("images/date.png");
  height: 16px;
  width: 16px;
  vertical-align: middle;
  display: inline-block;
  margin-right: 2%;
}

 

منتظرنظرات شماهستیم

موفق باشید

 

 

تیم آقای وردپرس

تیم تولید محتوا و پشتیبانی سایت آقای وردپرس

دیدگاهتان را بنویسید