آموزش آپلود فایل با فرمت های مختلف در وردپرس

آموزش آپلود فایل با فرمت های مختلف در وردپرس

شاید تا به حال این مشکل برای شما هم پیش اومده که بخواید یه فایل مثلا با فرمت .exe آپلود کنید اما هنگام آپلود مشکل به خاطر وجود خطایی بارگذاری نشد نمایش داده شود

“Setup.exe” به‌خاطر وجود خطایی بارگذاری نشد
متاسفانه این نوع پرونده به دلیل مسائل امنیتی مجاز نیست.

آموزش آپلود فایل با فرمت های مختلف در وردپرس

پس متوجه میشیم که وردپرس برخی فرمت ها رو بدون مشکل آپلود می کنه و اجازه نمیده هر نوع فایل با فرمت خاص را آپلود کرد البته این حالت پیش فرض وردپرس می باشد. اگر شما می خواهید فرمت های زیادی رو بتونید در سایت وردپرس خود بارگذاری کنید باید دست به کار شید و انواع فرمت را به وردپرس معرفی کنید تا به شما اجازه اپلود کردن این فایل ها رو بده. فرمت هایی که می توان به وردپرس معرفی کرد را در جدول زیر می تونید مشاهده کنید.

نامنوع / نوع رسانه اینترنتیفرمت فایلجزئیات بیشتر
Pretty Good Privacyapplication/pgp-encryptedRFC 2015
Lotus 1-2-3application/vnd.lotus-1-2-3.123IANA: Lotus 1-2-3
In3D – 3DMLtext/vnd.in3d.3dml.3dmlIANA: In3D
3GP2video/3gpp2.3g2Wikipedia: 3G2
3GPvideo/3gpp.3gpWikipedia: 3GP
7-Zipapplication/x-7z-compressed.7zWikipedia: 7-Zip
Adobe (Macropedia) Authorware – Binary Fileapplication/x-authorware-bin.aabWikipedia: Authorware
Advanced Audio Coding (AAC)audio/x-aac.aacWikipedia: AAC
Adobe (Macropedia) Authorware – Mapapplication/x-authorware-map.aamWikipedia: Authorware
Adobe (Macropedia) Authorware – Segment Fileapplication/x-authorware-seg.aasWikipedia: Authorware
AbiWordapplication/x-abiword.abwWikipedia: AbiWord
Attribute Certificateapplication/pkix-attr-cert.acRFC 5877
Active Content Compressionapplication/vnd.americandynamics.acc.accIANA: Active Content Compression
Ace Archiveapplication/x-ace-compressed.aceWikipedia: ACE
ACU Cobolapplication/vnd.acucobol.acuIANA: ACU Cobol
Adaptive differential pulse-code modulationaudio/adpcm.adpWikipedia: ADPCM
Audiographapplication/vnd.audiograph.aepIANA: Audiograph
MO:DCA-Papplication/vnd.ibm.modcap.afpIANA: MO:DCA-P
Ahead AIR Applicationapplication/vnd.ahead.space.aheadIANA: Ahead AIR Application
PostScriptapplication/postscript.aiWikipedia: PostScript
Audio Interchange File Formataudio/x-aiff.aifWikipedia: Audio Interchange File Format
Adobe AIR Applicationapplication/vnd.adobe.air-application-installer-package+zip.airBuilding AIR Applications
Digital Video Broadcastingapplication/vnd.dvb.ait.aitIANA: Digital Video Broadcasting
AmigaDEapplication/vnd.amiga.ami.amiIANA: Amiga
Android Package Archiveapplication/vnd.android.package-archive.apkWikipedia: APK File Format
Microsoft ClickOnceapplication/x-ms-application.applicationWikipedia: ClickOnce
Lotus Approachapplication/vnd.lotus-approach.aprIANA: Lotus Approach
Microsoft Advanced Systems Format (ASF)video/x-ms-asf.asfWikipedia: Advanced Systems Format (ASF)
Simply Accountingapplication/vnd.accpac.simply.aso.asoIANA: Simply Accounting
ACU Cobolapplication/vnd.acucorp.atcIANA: ACU Cobol
Atom Syndication Formatapplication/atom+xml.atom, .xmlRFC 4287
Atom Publishing Protocolapplication/atomcat+xml.atomcatRFC 5023
Atom Publishing Protocol Service Documentapplication/atomsvc+xml.atomsvcRFC 5023
Antix Game Playerapplication/vnd.antix.game-component.atxIANA: Antix Game Component
Sun Audio – Au file formataudio/basic.auWikipedia: Sun audio
Audio Video Interleave (AVI)video/x-msvideo.aviWikipedia: AVI
Applixwareapplication/applixware.awVistasource
AirZip FileSECUREapplication/vnd.airzip.filesecure.azf.azfIANA: AirZip
AirZip FileSECUREapplication/vnd.airzip.filesecure.azs.azsIANA: AirZip
Amazon Kindle eBook formatapplication/vnd.amazon.ebook.azwKindle Direct Publishing
Binary CPIO Archiveapplication/x-bcpio.bcpioWikipedia: cpio
Glyph Bitmap Distribution Formatapplication/x-font-bdf.bdfWikipedia: Glyph Bitmap Distribution Format
SyncML – Device Managementapplication/vnd.syncml.dm+wbxml.bdmIANA: SyncML
RealVNCapplication/vnd.realvnc.bed.bedIANA: RealVNC
Fujitsu Oasysapplication/vnd.fujitsu.oasysprs.bh2IANA: Fujitsu Oasys
Binary Dataapplication/octet-stream.bin
BMI Drawing Data Interchangeapplication/vnd.bmi.bmiIANA: BMI
Bitmap Image Fileimage/bmp.bmpWikipedia: BMP File Format
Preview Systems ZipLock/VBoxapplication/vnd.previewsystems.box.boxIANA: Preview Systems ZipLock/Vbox
BTIFimage/prs.btif.btifIANA: BTIF
Bzip Archiveapplication/x-bzip.bzWikipedia: Bzip
Bzip2 Archiveapplication/x-bzip2.bz2Wikipedia: Bzip
C Source Filetext/x-c.cWikipedia: C Programming Language
ClueTrust CartoMobile – Configapplication/vnd.cluetrust.cartomobile-config.c11amcIANA: CartoMobile
ClueTrust CartoMobile – Config Packageapplication/vnd.cluetrust.cartomobile-config-pkg.c11amzIANA: CartoMobile
Clonk Gameapplication/vnd.clonk.c4group.c4gIANA: Clonk
Microsoft Cabinet Fileapplication/vnd.ms-cab-compressed.cabIANA: MS Cabinet File
CURL Appletapplication/vnd.curl.car.carIANA: CURL Applet
Microsoft Trust UI Provider – Security Catalogapplication/vnd.ms-pki.seccat.catIANA: MS Trust UI Provider
Voice Browser Call Controlapplication/ccxml+xml,.ccxmlVoice Browser Call Control: CCXML Version 1.0
CIM Databaseapplication/vnd.contact.cmsg.cdbcmsgIANA: CIM Database
MediaRemoteapplication/vnd.mediastation.cdkey.cdkeyIANA: MediaRemote
Cloud Data Management Interface (CDMI) – Capabilityapplication/cdmi-capability.cdmiaRFC 6208
Cloud Data Management Interface (CDMI) – Contaimerapplication/cdmi-container.cdmicRFC 6209
Cloud Data Management Interface (CDMI) – Domainapplication/cdmi-domain.cdmidRFC 6210
Cloud Data Management Interface (CDMI) – Objectapplication/cdmi-object.cdmioRFC 6211
Cloud Data Management Interface (CDMI) – Queueapplication/cdmi-queue.cdmiqRFC 6212
ChemDraw eXchange filechemical/x-cdx.cdxChemDraw eXchange file
CambridgeSoft Chem Drawapplication/vnd.chemdraw+xml.cdxmlIANA: Chem Draw
Interactive Geometry Software Cinderellaapplication/vnd.cinderella.cdyIANA: Cinderella
Internet Public Key Infrastructure – Certificateapplication/pkix-cert.cerRFC 2585
Computer Graphics Metafileimage/cgm.cgmWikipedia: Computer Graphics Metafile
pIRChapplication/x-chat.chatWikipedia: pIRCh
Microsoft Html Help Fileapplication/vnd.ms-htmlhelp.chmIANA:MS Html Help File
KDE KOffice Office Suite – KChartapplication/vnd.kde.kchart.chrtIANA: KDE KOffice Office Suite
Crystallographic Interchange Formatchemical/x-cif.cifCrystallographic Interchange Format
ANSER-WEB Terminal Client – Certificate Issueapplication/vnd.anser-web-certificate-issue-initiation.ciiIANA: ANSWER-WEB
Microsoft Artgalryapplication/vnd.ms-artgalry.cilIANA: MS Artgalry
Claymore Data Filesapplication/vnd.claymore.claIANA: Claymore
Java Bytecode Fileapplication/java-vm.classWikipedia: Java Bytecode
CrickSoftware – Clicker – Keyboardapplication/vnd.crick.clicker.keyboard.clkkIANA: Clicker
CrickSoftware – Clicker – Paletteapplication/vnd.crick.clicker.palette.clkpIANA: Clicker
CrickSoftware – Clicker – Templateapplication/vnd.crick.clicker.template.clktIANA: Clicker
CrickSoftware – Clicker – Wordbankapplication/vnd.crick.clicker.wordbank.clkwIANA: Clicker
CrickSoftware – Clickerapplication/vnd.crick.clicker.clkxIANA: Clicker
Microsoft Clipboard Clipapplication/x-msclip.clpWikipedia: Clipboard
CosmoCallerapplication/vnd.cosmocaller.cmcIANA: CosmoCaller
CrystalMaker Data Formatchemical/x-cmdf.cmdfCrystalMaker Data Format
Chemical Markup Languagechemical/x-cml.cmlWikipedia: Chemical Markup Language
CustomMenuapplication/vnd.yellowriver-custom-menu.cmpIANA: CustomMenu
Corel Metafile Exchange (CMX)image/x-cmx.cmxWikipedia: CorelDRAW
Blackberry COD Fileapplication/vnd.rim.cod.cod
CPIO Archiveapplication/x-cpio.cpioWikipedia: cpio
Compact Proapplication/mac-compactpro.cptCompact Pro
Microsoft Information Cardapplication/x-mscardfile.crdWikipedia: Information Card
Internet Public Key Infrastructure – Certificate Revocation Listsapplication/pkix-crl.crlRFC 2585
CryptoNoteapplication/vnd.rig.cryptonote.cryptonoteIANA: CryptoNote
C Shell Scriptapplication/x-csh.cshWikipedia: C Shell
Chemical Style Markup Languagechemical/x-csml.csmlWikipedia: Chemical Style Markup Language
Sixth Floor Media – CommonSpaceapplication/vnd.commonspace.cspIANA: CommonSpace
Cascading Style Sheets (CSS)text/css.cssWikipedia: CSS
Comma-Seperated Valuestext/csv.csvWikipedia: CSV
CU-SeeMeapplication/cu-seeme.cuWhite Pine
Curl – Applettext/vnd.curl.curlCurl Applet
CU-Writerapplication/prs.cww.cww
COLLADAmodel/vnd.collada+xml.daeIANA: COLLADA
Mobius Management Systems – UniversalArchiveapplication/vnd.mobius.daf.dafIANA: Mobius Management Systems
Web Distributed Authoring and Versioningapplication/davmount+xml.davmountRFC 4918
Curl – Detached Applettext/vnd.curl.dcurl.dcurlCurl Detached Applet
OMA Download Agentsapplication/vnd.oma.dd2+xml.dd2IANA: OMA Download Agents
Fujitsu – Xerox 2D CAD Dataapplication/vnd.fujixerox.ddd.dddIANA: Fujitsu DDD
Debian Packageapplication/x-debian-package.debWikipedia: Debian Package
X.509 Certificateapplication/x-x509-ca-cert.derWikipedia: X.509
DreamFactoryapplication/vnd.dreamfactory.dfacIANA: DreamFactory
Adobe Shockwave Playerapplication/x-director.dirWikipedia: Adobe Shockwave Player
Mobius Management Systems – Distribution Databaseapplication/vnd.mobius.dis.disIANA: Mobius Management Systems
DjVuimage/vnd.djvu.djvuWikipedia: DjVu
New Moon Liftoff/DNAapplication/vnd.dna.dnaIANA: New Moon Liftoff/DNA
Microsoft Wordapplication/msword.docWikipedia: Microsoft Word
Micosoft Word – Macro-Enabled Documentapplication/vnd.ms-word.document.macroenabled.12.docmIANA: MS Word
Microsoft Office – OOXML – Word Documentapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.docxIANA: OOXML – Word Document
Micosoft Word – Macro-Enabled Templateapplication/vnd.ms-word.template.macroenabled.12.dotmIANA: MS Word
Microsoft Office – OOXML – Word Document Templateapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template.dotxIANA: OOXML – Word Document Template
OSGi Deployment Packageapplication/vnd.osgi.dp.dpIANA: OSGi Deployment Package
DPGraphapplication/vnd.dpgraph.dpgIANA: DPGraph
DRA Audioaudio/vnd.dra.draIANA: DRA
PRS Lines Tagtext/prs.lines.tag.dscIANA: PRS Lines Tag
Data Structure for the Security Suitability of Cryptographic Algorithmsapplication/dssc+der.dsscRFC 5698
Digital Talking Bookapplication/x-dtbook+xml.dtbWikipedia: EPUB
Document Type Definitionapplication/xml-dtd.dtdW3C DTD
DTS Audioaudio/vnd.dts.dtsIANA: DTS
DTS High Definition Audioaudio/vnd.dts.hd.dtshdIANA: DTS HD
Device Independent File Format (DVI)application/x-dvi.dviWikipedia: DVI
Autodesk Design Web Format (DWF)model/vnd.dwf.dwfWikipedia: Design Web Format
DWG Drawingimage/vnd.dwg.dwgWikipedia: DWG
AutoCAD DXFimage/vnd.dxf.dxfWikipedia: AutoCAD DXF
TIBCO Spotfireapplication/vnd.spotfire.dxp.dxpIANA: TIBCO Spotfire
Nuera ECELP 4800audio/vnd.nuera.ecelp4800.ecelp4800IANA: ECELP 4800
Nuera ECELP 7470audio/vnd.nuera.ecelp7470.ecelp7470IANA: ECELP 7470
Nuera ECELP 9600audio/vnd.nuera.ecelp9600.ecelp9600IANA: ECELP 9600
Novadigm’s RADIA and EDM productsapplication/vnd.novadigm.edm.edmIANA: Novadigm’s RADIA and EDM products
Novadigm’s RADIA and EDM productsapplication/vnd.novadigm.edx.edxIANA: Novadigm’s RADIA and EDM products
Pcsel eFIF Fileapplication/vnd.picsel.efifIANA: Picsel eFIF File
Proprietary P&G Standard Reporting Systemapplication/vnd.pg.osasli.ei6IANA: Proprietary P&G Standard Reporting System
Email Messagemessage/rfc822.emlRFC 2822
Extensible MultiModal Annotationapplication/emma+xml.emmaEMMA: Extensible MultiModal Annotation markup language
Digital Winds Musicaudio/vnd.digital-winds.eolIANA: Digital Winds
Microsoft Embedded OpenTypeapplication/vnd.ms-fontobject.eotIANA: MS Embedded OpenType
Electronic Publicationapplication/epub+zip.epubWikipedia: EPUB
ECMAScriptapplication/ecmascript.esECMA-357
MICROSEC e-Szign¢application/vnd.eszigno3+xml.es3IANA: MICROSEC e-Szign¢
QUASS Stream Playerapplication/vnd.epson.esf.esfIANA: QUASS Stream Player
Setexttext/x-setext.etxWikipedia: Setext
Microsoft Applicationapplication/x-msdownload.exeWikipedia: EXE
Efficient XML Interchangeapplication/exi.exiEfficient XML Interchange (EXI) Best Practices
Novadigm’s RADIA and EDM productsapplication/vnd.novadigm.ext.extIANA: Novadigm’s RADIA and EDM products
EZPix Secure Photo Albumapplication/vnd.ezpix-album.ez2IANA: EZPix Secure Photo Album
EZPix Secure Photo Albumapplication/vnd.ezpix-package.ez3IANA: EZPix Secure Photo Album
Fortran Source Filetext/x-fortran.fWikipedia: Fortran
Flash Videovideo/x-f4v.f4vWikipedia: Flash Video
FastBid Sheetimage/vnd.fastbidsheet.fbsIANA: FastBid Sheet
International Society for Advancement of Cytometryapplication/vnd.isac.fcs.fcsIANA: International Society for Advancement of Cytometry
Forms Data Formatapplication/vnd.fdf.fdfIANA: Forms Data Format
FCS Express Layout Linkapplication/vnd.denovo.fcselayout-link.fe_launchIANA: FCS Express Layout Link
Fujitsu Oasysapplication/vnd.fujitsu.oasysgp.fg5IANA: Fujitsu Oasys
FreeHand MXimage/x-freehand.fhWikipedia: Macromedia Freehand
Xfigapplication/x-xfig.figWikipedia: Xfig
FLI/FLC Animation Formatvideo/x-fli.fliFLI/FLC Animation Format
Micrografxapplication/vnd.micrografx.flo.floIANA: Micrografx
Flash Videovideo/x-flv.flvWikipedia: Flash Video
KDE KOffice Office Suite – Kivioapplication/vnd.kde.kivio.flwIANA: KDE KOffice Office Suite
FLEXSTORtext/vnd.fmi.flexstor.flxIANA: FLEXSTOR
mod_fly / fly.cgitext/vnd.fly.flyIANA: Fly
FrameMaker Normal Formatapplication/vnd.framemaker.fmIANA: FrameMaker
Frogans Playerapplication/vnd.frogans.fnc.fncIANA: Frogans Player
FlashPiximage/vnd.fpx.fpxIANA: FPX
Friendly Software Corporationapplication/vnd.fsc.weblaunch.fscIANA: Friendly Software Corporation
FAST Search & Transfer ASAimage/vnd.fst.fstIANA: FAST Search & Transfer ASA
FluxTime Clipapplication/vnd.fluxtime.clip.ftcIANA: FluxTime Clip
ANSER-WEB Terminal Client – Web Funds Transferapplication/vnd.anser-web-funds-transfer-initiation.ftiIANA: ANSWER-WEB
FAST Search & Transfer ASAvideo/vnd.fvt.fvtIANA: FVT
Adobe Flex Projectapplication/vnd.adobe.fxp.fxpIANA: Adobe Flex Project
FuzzySheetapplication/vnd.fuzzysheet.fzsIANA: FuzySheet
GeoplanWapplication/vnd.geoplan.g2wIANA: GeoplanW
G3 Fax Imageimage/g3fax.g3Wikipedia: G3 Fax Image
GeospacWapplication/vnd.geospace.g3wIANA: GeospacW
Groove – Accountapplication/vnd.groove-account.gacIANA: Groove
Geometric Description Language (GDL)model/vnd.gdl.gdlIANA: GDL
DynaGeoapplication/vnd.dynageo.geoIANA: DynaGeo
GeoMetry Explorerapplication/vnd.geometry-explorer.gexIANA: GeoMetry Explorer
GeoGebraapplication/vnd.geogebra.file.ggbIANA: GeoGebra
GeoGebraapplication/vnd.geogebra.tool.ggtIANA: GeoGebra
Groove – Helpapplication/vnd.groove-help.ghfIANA: Groove
Graphics Interchange Formatimage/gif.gifWikipedia: Graphics Interchange Format
Groove – Identity Messageapplication/vnd.groove-identity-message.gimIANA: Groove
GameMaker ActiveXapplication/vnd.gmx.gmxIANA: GameMaker ActiveX
Gnumericapplication/x-gnumeric.gnumericWikipedia: Gnumeric
NpGraphItapplication/vnd.flographit.gphIANA: FloGraphIt
GrafEqapplication/vnd.grafeq.gqfIANA: GrafEq
Speech Recognition Grammar Specificationapplication/srgs.gramW3C Speech Grammar
Groove – Injectorapplication/vnd.groove-injector.grvIANA: Groove
Speech Recognition Grammar Specification – XMLapplication/srgs+xml.grxmlW3C Speech Grammar
Ghostscript Fontapplication/x-font-ghostscript.gsfWikipedia: Ghostscript
GNU Tar Filesapplication/x-gtar.gtarGNU Tar
Groove – Tool Messageapplication/vnd.groove-tool-message.gtmIANA: Groove
Gen-Trix Studiomodel/vnd.gtw.gtwIANA: GTW
Graphviztext/vnd.graphviz.gvIANA: Graphviz
GEONExT and JSXGraphapplication/vnd.geonext.gxtIANA: GEONExT and JSXGraph
H.261video/h261.h261Wikipedia: H.261
H.263video/h263.h263Wikipedia: H.263
H.264video/h264.h264Wikipedia: H.264
Hypertext Application Languageapplication/vnd.hal+xml.halIANA: HAL
Homebanking Computer Interface (HBCI)application/vnd.hbci.hbciIANA: HBCI
Hierarchical Data Formatapplication/x-hdf.hdfWikipedia: Hierarchical Data Format
WinHelpapplication/winhlp.hlpWikipedia: WinHelp
HP-GL/2 and HP RTLapplication/vnd.hp-hpgl.hpglIANA: HP-GL/2 and HP RTL
Hewlett Packard Instant Deliveryapplication/vnd.hp-hpid.hpidIANA: Hewlett Packard Instant Delivery
Hewlett-Packard’s WebPrintSmartapplication/vnd.hp-hps.hpsIANA: Hewlett-Packard’s WebPrintSmart
Macintosh BinHex 4.0application/mac-binhex40.hqxMacMIME
Kenamea Appapplication/vnd.kenameaapp.htkeIANA: Kenamea App
HyperText Markup Language (HTML)text/html.htmlWikipedia: HTML
HV Voice Dictionaryapplication/vnd.yamaha.hv-dic.hvdIANA: HV Voice Dictionary
HV Voice Parameterapplication/vnd.yamaha.hv-voice.hvpIANA: HV Voice Parameter
HV Scriptapplication/vnd.yamaha.hv-script.hvsIANA: HV Script
Interactive Geometry Softwareapplication/vnd.intergeo.i2gIANA: Interactive Geometry Software
ICC profileapplication/vnd.iccprofile.iccIANA: ICC profile
CoolTalkx-conference/x-cooltalk.iceWikipedia: CoolTalk
Icon Imageimage/x-icon.icoWikipedia: ICO File Format
iCalendartext/calendar.icsWikipedia: iCalendar
Image Exchange Formatimage/ief.iefRFC 1314
Shana Informed Fillerapplication/vnd.shana.informed.formdata.ifmIANA: Shana Informed Filler
igLoaderapplication/vnd.igloader.iglIANA: igLoader
IOCOM Visimeetapplication/vnd.insors.igm.igmIANA: IOCOM Visimeet
Initial Graphics Exchange Specification (IGES)model/iges.igsWikipedia: IGES
Micrografx iGrafx Professionalapplication/vnd.micrografx.igx.igxIANA: Micrografx
Shana Informed Fillerapplication/vnd.shana.informed.interchange.iifIANA: Shana Informed Filler
Simply Accounting – Data Importapplication/vnd.accpac.simply.imp.impIANA: Simply Accounting
Microsoft Class Serverapplication/vnd.ms-ims.imsIANA: MS Class Server
Internet Protocol Flow Information Exportapplication/ipfix.ipfixRFC 3917
Shana Informed Fillerapplication/vnd.shana.informed.package.ipkIANA: Shana Informed Filler
IBM DB2 Rights Managerapplication/vnd.ibm.rights-management.irmIANA: IBM DB2 Rights Manager
iRepository / Lucidoc Editorapplication/vnd.irepository.package+xml.irpIANA: iRepository / Lucidoc Editor
Shana Informed Fillerapplication/vnd.shana.informed.formtemplate.itpIANA: Shana Informed Filler
ImmerVision PURE Playersapplication/vnd.immervision-ivp.ivpIANA: ImmerVision PURE Players
ImmerVision PURE Playersapplication/vnd.immervision-ivu.ivuIANA: ImmerVision PURE Players
J2ME App Descriptortext/vnd.sun.j2me.app-descriptor.jadIANA: J2ME App Descriptor
Lightspeed Audio Labapplication/vnd.jam.jamIANA: Lightspeed Audio Lab
Java Archiveapplication/java-archive.jarWikipedia: JAR file format
Java Source Filetext/x-java-source,java.javaWikipedia: Java
RhymBoxapplication/vnd.jisp.jispIANA: RhymBox
HP Indigo Digital Press – Job Layout Languateapplication/vnd.hp-jlyt.jltIANA: HP Job Layout Language
Java Network Launching Protocolapplication/x-java-jnlp-file.jnlpWikipedia: Java Web Start
Joda Archiveapplication/vnd.joost.joda-archive.jodaIANA: Joda Archive
JPEG Imageimage/jpeg.jpeg, .jpgRFC 1314
JPGVideovideo/jpeg.jpgvRFC 3555
JPEG 2000 Compound Image File Formatvideo/jpm.jpmIANA: JPM
JavaScriptapplication/javascript.jsJavaScript
JavaScript Object Notation (JSON)application/json.jsonWikipedia: JSON
KDE KOffice Office Suite – Karbonapplication/vnd.kde.karbon.karbonIANA: KDE KOffice Office Suite
KDE KOffice Office Suite – Kformulaapplication/vnd.kde.kformula.kfoIANA: KDE KOffice Office Suite
Kidspirationapplication/vnd.kidspiration.kiaIANA: Kidspiration
Google Earth – KMLapplication/vnd.google-earth.kml+xml.kmlIANA: Google Earth
Google Earth – Zipped KMLapplication/vnd.google-earth.kmz.kmzIANA: Google Earth
Kinar Applicationsapplication/vnd.kinar.kneIANA: Kina Applications
KDE KOffice Office Suite – Kontourapplication/vnd.kde.kontour.konIANA: KDE KOffice Office Suite
KDE KOffice Office Suite – Kpresenterapplication/vnd.kde.kpresenter.kprIANA: KDE KOffice Office Suite
KDE KOffice Office Suite – Kspreadapplication/vnd.kde.kspread.kspIANA: KDE KOffice Office Suite
OpenGL Textures (KTX)image/ktx.ktxKTX File Format
Kahootzapplication/vnd.kahootz.ktzIANA: Kahootz
KDE KOffice Office Suite – Kwordapplication/vnd.kde.kword.kwdIANA: KDE KOffice Office Suite
Laser App Enterpriseapplication/vnd.las.las+xml.lasxmlIANA: Laser App Enterprise
LaTeXapplication/x-latex.latexWikipedia: LaTeX
Life Balance – Desktop Editionapplication/vnd.llamagraphics.life-balance.desktop.lbdIANA: Life Balance
Life Balance – Exchange Formatapplication/vnd.llamagraphics.life-balance.exchange+xml.lbeIANA: Life Balance
Archipelago Lesson Playerapplication/vnd.hhe.lesson-player.lesIANA: Archipelago Lesson Player
ROUTE 66 Location Based Servicesapplication/vnd.route66.link66+xml.link66IANA: ROUTE 66
Microsoft Learning Resource Moduleapplication/vnd.ms-lrm.lrmIANA: MS Learning Resource Module
Frogans Playerapplication/vnd.frogans.ltf.ltfIANA: Frogans Player
Lucent Voiceaudio/vnd.lucent.voice.lvpIANA: Lucent Voice
Lotus Wordproapplication/vnd.lotus-wordpro.lwpIANA: Lotus Wordpro
MPEG-21application/mp21.m21Wikipedia: MPEG-21
M3U (Multimedia Playlist)audio/x-mpegurl.m3uWikipedia: M3U
Multimedia Playlist Unicodeapplication/vnd.apple.mpegurl.m3u8Wikipedia: M3U
M4vvideo/x-m4v.m4vWikipedia: M4v
Mathematica Notebooksapplication/mathematica.maIANA – Mathematica
Metadata Authority Description Schemaapplication/mads+xml.madsRFC 6207
EcoWin Chartapplication/vnd.ecowin.chart.magIANA: EcoWin Chart
Mathematical Markup Languageapplication/mathml+xml.mathmlW3C Math Home
Mobius Management Systems – Basket fileapplication/vnd.mobius.mbk.mbkIANA: Mobius Management Systems
Mbox database filesapplication/mbox.mboxRFC 4155
MedCalcapplication/vnd.medcalcdata.mc1IANA: MedCalc
Micro CADAM Helix D&Dapplication/vnd.mcd.mcdIANA: Micro CADAM Helix D&D
Curl – Manifest Filetext/vnd.curl.mcurl.mcurlCurl Manifest File
Microsoft Accessapplication/x-msaccess.mdbWikipedia: Microsoft Access
Microsoft Document Imaging Formatimage/vnd.ms-modi.mdiWikipedia: Microsoft Document Image Format
Metalinkapplication/metalink4+xml.meta4Wikipedia: Metalink
Metadata Encoding and Transmission Standardapplication/mets+xml.metsRFC 6207
Melody Format for Mobile Platformapplication/vnd.mfmp.mfmIANA: Melody Format for Mobile Platform
MapGuide DBXMLapplication/vnd.osgeo.mapguide.package.mgpIANA: MapGuide DBXML
EFI Proteusapplication/vnd.proteus.magazine.mgzIANA: EFI Proteus
MIDI – Musical Instrument Digital Interfaceaudio/midi.midWikipedia: MIDI
FrameMaker Interchange Formatapplication/vnd.mif.mifIANA: FrameMaker Interchange Format
Motion JPEG 2000video/mj2.mj2IANA: MJ2
Dolby Meridian Lossless Packingapplication/vnd.dolby.mlp.mlpIANA: Dolby Meridian Lossless Packing
Karaoke on Chipnuts Chipsetsapplication/vnd.chipnuts.karaoke-mmd.mmdIANA: Chipnuts Karaoke
SMAF Fileapplication/vnd.smaf.mmfIANA: SMAF File
EDMICS 2000image/vnd.fujixerox.edmics-mmr.mmrIANA: EDMICS 2000
Microsoft Moneyapplication/x-msmoney.mnyWikipedia: Microsoft Money
Metadata Object Description Schemaapplication/mods+xml.modsRFC 6207
SGI Movievideo/x-sgi-movie.movieSGI Facts
MPEG4application/mp4.mp4RFC 4337
MPEG-4 Videovideo/mp4.mp4Wikipedia: MP4
MPEG-4 Audioaudio/mp4.mp4aWikipedia: MP4A
Mophun Certificateapplication/vnd.mophun.certificate.mpcIANA: Mophun Certificate
MPEG Videovideo/mpeg.mpegWikipedia: MPEG
MPEG Audioaudio/mpeg.mpgaWikipedia: MPGA
Apple Installer Packageapplication/vnd.apple.installer+xml.mpkgIANA: Apple Installer
Blueice Research Multipassapplication/vnd.blueice.multipass.mpmIANA: Multipass
Mophun VMapplication/vnd.mophun.application.mpnIANA: Mophun VM
Microsoft Projectapplication/vnd.ms-project.mppIANA: MS PowerPoint
MiniPayapplication/vnd.ibm.minipay.mpyIANA: MiniPay
Mobius Management Systems – Query Fileapplication/vnd.mobius.mqy.mqyIANA: Mobius Management Systems
MARC Formatsapplication/marc.mrcRFC 2220
MARC21 XML Schemaapplication/marcxml+xml.mrcxRFC 6207
Media Server Control Markup Languageapplication/mediaservercontrol+xml.mscmlRFC 5022
3GPP MSEQ Fileapplication/vnd.mseq.mseqIANA: 3GPP MSEQ File
QUASS Stream Playerapplication/vnd.epson.msf.msfIANA: QUASS Stream Player
Mesh Data Typemodel/mesh.mshRFC 2077
Mobius Management Systems – Script Languageapplication/vnd.mobius.msl.mslIANA: Mobius Management Systems
Muvee Automatic Video Editingapplication/vnd.muvee.style.mstyIANA: Muvee
Virtue MTSmodel/vnd.mts.mtsIANA: MTS
MUsical Score Interpreted Code Invented for the ASCII designation of Notationapplication/vnd.musician.musIANA: MUSICIAN
Recordare Applicationsapplication/vnd.recordare.musicxml+xml.musicxmlIANA: Recordare Apps
Microsoft MediaViewapplication/x-msmediaview.mvbWindows Help
Medical Waveform Encoding Formatapplication/vnd.mfer.mwfIANA: Medical Waveform Encoding Format
Material Exchange Formatapplication/mxf.mxfRFC 4539
Recordare Applicationsapplication/vnd.recordare.musicxml.mxlIANA: Recordare Apps
MXMLapplication/xv+xml.mxmlWikipedia: MXML
Triscape Map Explorerapplication/vnd.triscape.mxs.mxsIANA: Triscape Map Explorer
MPEG Urlvideo/vnd.mpegurl.mxuIANA: MPEG Url
N-Gage Game Installerapplication/vnd.nokia.n-gage.symbian.install.n-gageIANA: N-Gage Game Installer
Notation3text/n3.n3Wikipedia: Notation3
Mathematica Notebook Playerapplication/vnd.wolfram.player.nbpIANA: Mathematica Notebook Player
Network Common Data Form (NetCDF)application/x-netcdf.ncWikipedia: NetCDF
Navigation Control file for XML (for ePub)application/x-dtbncx+xml.ncxWikipedia: EPUB
N-Gage Game Dataapplication/vnd.nokia.n-gage.data.ngdatIANA: N-Gage Game Data
neuroLanguageapplication/vnd.neurolanguage.nlu.nluIANA: neuroLanguage
Enliven Viewerapplication/vnd.enliven.nmlIANA: Enliven Viewer
NobleNet Directoryapplication/vnd.noblenet-directory.nndIANA: NobleNet Directory
NobleNet Sealerapplication/vnd.noblenet-sealer.nnsIANA: NobleNet Sealer
NobleNet Webapplication/vnd.noblenet-web.nnwIANA: NobleNet Web
FlashPiximage/vnd.net-fpx.npxIANA: FPX
Lotus Notesapplication/vnd.lotus-notes.nsfIANA: Lotus Notes
Fujitsu Oasysapplication/vnd.fujitsu.oasys2.oa2IANA: Fujitsu Oasys
Fujitsu Oasysapplication/vnd.fujitsu.oasys3.oa3IANA: Fujitsu Oasys
Fujitsu Oasysapplication/vnd.fujitsu.oasys.oasIANA: Fujitsu Oasys
Microsoft Office Binderapplication/x-msbinder.obdWikipedia: Microsoft Shared Tools
Office Document Architectureapplication/oda.odaRFC 2161
OpenDocument Databaseapplication/vnd.oasis.opendocument.database.odbIANA: OpenDocument Database
OpenDocument Chartapplication/vnd.oasis.opendocument.chart.odcIANA: OpenDocument Chart
OpenDocument Formulaapplication/vnd.oasis.opendocument.formula.odfIANA: OpenDocument Formula
OpenDocument Formula Templateapplication/vnd.oasis.opendocument.formula-template.odftIANA: OpenDocument Formula Template
OpenDocument Graphicsapplication/vnd.oasis.opendocument.graphics.odgIANA: OpenDocument Graphics
OpenDocument Imageapplication/vnd.oasis.opendocument.image.odiIANA: OpenDocument Image
OpenDocument Text Masterapplication/vnd.oasis.opendocument.text-master.odmIANA: OpenDocument Text Master
OpenDocument Presentationapplication/vnd.oasis.opendocument.presentation.odpIANA: OpenDocument Presentation
OpenDocument Spreadsheetapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet.odsIANA: OpenDocument Spreadsheet
OpenDocument Textapplication/vnd.oasis.opendocument.text.odtIANA: OpenDocument Text
Ogg Audioaudio/ogg.ogaWikipedia: Ogg
Ogg Videovideo/ogg.ogvWikipedia: Ogg
Oggapplication/ogg.ogxWikipedia: Ogg
Microsoft OneNoteapplication/onenote.onetocMS OneNote 2010
Open eBook Publication Structureapplication/oebps-package+xml.opfWikipedia: Open eBook
Lotus Organizerapplication/vnd.lotus-organizer.orgIANA: Lotus Organizer
Open Score Formatapplication/vnd.yamaha.openscoreformat.osfIANA: Open Score Format
OSFPVGapplication/vnd.yamaha.openscoreformat.osfpvg+xml.osfpvgIANA: OSFPVG
OpenDocument Chart Templateapplication/vnd.oasis.opendocument.chart-template.otcIANA: OpenDocument Chart Template
OpenType Font Fileapplication/x-font-otf.otfOpenType Font File
OpenDocument Graphics Templateapplication/vnd.oasis.opendocument.graphics-template.otgIANA: OpenDocument Graphics Template
Open Document Text Webapplication/vnd.oasis.opendocument.text-web.othIANA: OpenDocument Text Web
OpenDocument Image Templateapplication/vnd.oasis.opendocument.image-template.otiIANA: OpenDocument Image Template
OpenDocument Presentation Templateapplication/vnd.oasis.opendocument.presentation-template.otpIANA: OpenDocument Presentation Template
OpenDocument Spreadsheet Templateapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template.otsIANA: OpenDocument Spreadsheet Template
OpenDocument Text Templateapplication/vnd.oasis.opendocument.text-template.ottIANA: OpenDocument Text Template
Open Office Extensionapplication/vnd.openofficeorg.extension.oxtIANA: Open Office Extension
Pascal Source Filetext/x-pascal.pWikipedia: Pascal
PKCS #10 – Certification Request Standardapplication/pkcs10.p10RFC 2986
PKCS #12 – Personal Information Exchange Syntax Standardapplication/x-pkcs12.p12RFC 2986
PKCS #7 – Cryptographic Message Syntax Standard (Certificates)application/x-pkcs7-certificates.p7bRFC 2986
PKCS #7 – Cryptographic Message Syntax Standardapplication/pkcs7-mime.p7mRFC 2315
PKCS #7 – Cryptographic Message Syntax Standard (Certificate Request Response)application/x-pkcs7-certreqresp.p7rRFC 2986
PKCS #7 – Cryptographic Message Syntax Standardapplication/pkcs7-signature.p7sRFC 2315
PKCS #8 – Private-Key Information Syntax Standardapplication/pkcs8.p8RFC 5208
BAS Partitur Formattext/plain-bas.parPhonetik BAS
PawaaFILEapplication/vnd.pawaafile.pawIANA: PawaaFILE
PowerBuilderapplication/vnd.powerbuilder6.pbdIANA: PowerBuilder
Portable Bitmap Formatimage/x-portable-bitmap.pbmWikipedia: Netpbm Format
Portable Compiled Formatapplication/x-font-pcf.pcfWikipedia: Portable Compiled Format
HP Printer Command Languageapplication/vnd.hp-pcl.pclIANA: HP Printer Command Language
PCL 6 Enhanced (Formely PCL XL)application/vnd.hp-pclxl.pclxlIANA: HP PCL XL
CURL Appletapplication/vnd.curl.pcurl.pcurlIANA: CURL Applet
PCX Imageimage/x-pcx.pcxWikipedia: PCX
PalmOS Dataapplication/vnd.palm.pdbIANA: PalmOS Data
Adobe Portable Document Formatapplication/pdf.pdfAdobe PDF
PostScript Fontsapplication/x-font-type1.pfaWikipedia: PostScript Fonts
Portable Font Resourceapplication/font-tdpfr.pfrRFC 3073
Portable Graymap Formatimage/x-portable-graymap.pgmWikipedia: Netpbm Format
Portable Game Notation (Chess Games)application/x-chess-pgn.pgnWikipedia: Portable Game Notationb
Pretty Good Privacy – Signatureapplication/pgp-signature.pgpRFC 2015
PICT Imageimage/x-pict.picWikipedia: PICT
Internet Public Key Infrastructure – Certificate Management Protocoleapplication/pkixcmp.pkiRFC 2585
Internet Public Key Infrastructure – Certification Pathapplication/pkix-pkipath.pkipathRFC 2585
3rd Generation Partnership Project – Pic Largeapplication/vnd.3gpp.pic-bw-large.plb3GPP
Mobius Management Systems – Policy Definition Language Fileapplication/vnd.mobius.plc.plcIANA: Mobius Management Systems
PocketLearn Viewersapplication/vnd.pocketlearn.plfIANA: PocketLearn Viewers
Pronunciation Lexicon Specificationapplication/pls+xml.plsRFC 4267
PosMLapplication/vnd.ctc-posml.pmlIANA: PosML
Portable Network Graphics (PNG)image/png.pngRFC 2083
Portable Anymap Imageimage/x-portable-anymap.pnmWikipedia: Netpbm Format
MacPorts Port Systemapplication/vnd.macports.portpkg.portpkgIANA: MacPorts Port System
Micosoft PowerPoint – Macro-Enabled Template Fileapplication/vnd.ms-powerpoint.template.macroenabled.12.potmIANA: MS PowerPoint
Microsoft Office – OOXML – Presentation Templateapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template.potxIANA: OOXML – Presentation Template
Microsoft PowerPoint – Add-in fileapplication/vnd.ms-powerpoint.addin.macroenabled.12.ppamIANA: MS PowerPoint
Adobe PostScript Printer Description File Formatapplication/vnd.cups-ppd.ppdIANA: Cups
Portable Pixmap Formatimage/x-portable-pixmap.ppmWikipedia: Netpbm Format
Microsoft PowerPoint – Macro-Enabled Slide Show Fileapplication/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroenabled.12.ppsmIANA: MS PowerPoint
Microsoft Office – OOXML – Presentation (Slideshow)application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow.ppsxIANA: OOXML – Presentation
Microsoft PowerPointapplication/vnd.ms-powerpoint.pptIANA: MS PowerPoint
Microsoft PowerPoint – Macro-Enabled Presentation Fileapplication/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroenabled.12.pptmIANA: MS PowerPoint
Microsoft Office – OOXML – Presentationapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation.pptxIANA: OOXML – Presentation
Mobipocketapplication/x-mobipocket-ebook.prcWikipedia: Mobipocket
Lotus Freelanceapplication/vnd.lotus-freelance.preIANA: Lotus Freelance
PICSRulesapplication/pics-rules.prfW3C PICSRules
3rd Generation Partnership Project – Pic Smallapplication/vnd.3gpp.pic-bw-small.psb3GPP
Photoshop Documentimage/vnd.adobe.photoshop.psdWikipedia: Photoshop Document
PSF Fontsapplication/x-font-linux-psf.psfPSF Fonts
Portable Symmetric Key Containerapplication/pskc+xml.pskcxmlRFC 6030
Princeton Video Imageapplication/vnd.pvi.ptid1.ptidIANA: Princeton Video Image
Microsoft Publisherapplication/x-mspublisher.pubWikipedia: Microsoft Publisher
3rd Generation Partnership Project – Pic Varapplication/vnd.3gpp.pic-bw-var.pvb3GPP
3M Post It Notesapplication/vnd.3m.post-it-notes.pwnIANA: 3M Post It Notes
Microsoft PlayReady Ecosystemaudio/vnd.ms-playready.media.pya.pyaIANA: Microsoft PlayReady Ecosystem
Microsoft PlayReady Ecosystem Videovideo/vnd.ms-playready.media.pyv.pyvIANA: Microsoft PlayReady Ecosystem
QuickAnime Playerapplication/vnd.epson.quickanime.qamIANA: QuickAnime Player
Open Financial Exchangeapplication/vnd.intu.qbo.qboIANA: Open Financial Exchange
Quickenapplication/vnd.intu.qfx.qfxIANA: Quicken
PubliShare Objectsapplication/vnd.publishare-delta-tree.qpsIANA: PubliShare Objects
Quicktime Videovideo/quicktime.qtWikipedia: Quicktime
QuarkXpressapplication/vnd.quark.quarkxpress.qxdIANA: QuarkXPress
Real Audio Soundaudio/x-pn-realaudio.ramWikipedia: RealPlayer
RAR Archiveapplication/x-rar-compressed.rarWikipedia: RAR
CMU Imageimage/x-cmu-raster.ras
IP Unplugged Roaming Clientapplication/vnd.ipunplugged.rcprofile.rcprofileIANA: IP Unplugged Roaming Client
Resource Description Frameworkapplication/rdf+xml.rdfRFC 3870
RemoteDocs R-Viewerapplication/vnd.data-vision.rdz.rdzIANA: Data-Vision
BusinessObjectsapplication/vnd.businessobjects.repIANA: BusinessObjects
Digital Talking Book – Resource Fileapplication/x-dtbresource+xml.resDigital Talking Book
Silicon Graphics RGB Bitmapimage/x-rgb.rgbRGB Image Format
IMS Networksapplication/reginfo+xml.rif
Hit’n’Mixaudio/vnd.rip.ripIANA: Hit’n’Mix
XML Resource Listsapplication/resource-lists+xml.rlRFC 4826
EDMICS 2000image/vnd.fujixerox.edmics-rlc.rlcIANA: EDMICS 2000
XML Resource Lists Diffapplication/resource-lists-diff+xml.rldRFC 4826
RealMediaapplication/vnd.rn-realmedia.rm
Real Audio Soundaudio/x-pn-realaudio-plugin.rmpWikipedia: RealPlayer
Mobile Information Device Profileapplication/vnd.jcp.javame.midlet-rms.rmsIANA: Mobile Information Device Profile
Relax NG Compact Syntaxapplication/relax-ng-compact-syntax.rncRelax NG
RetroPlatform Playerapplication/vnd.cloanto.rp9.rp9IANA: RetroPlatform Player
Nokia Radio Application – Presetapplication/vnd.nokia.radio-presets.rpssIANA: Nokia Radio Application
Nokia Radio Application – Presetapplication/vnd.nokia.radio-preset.rpstIANA: Nokia Radio Application
SPARQL – Queryapplication/sparql-query.rqW3C SPARQL
XML Resource Listsapplication/rls-services+xml.rsRFC 4826
Really Simple Discoveryapplication/rsd+xml.rsdWikipedia: Really Simple Discovery
RSS – Really Simple Syndicationapplication/rss+xml.rss, .xmlWikipedia: RSS
Rich Text Formatapplication/rtf.rtfWikipedia: Rich Text Format
Rich Text Format (RTF)text/richtext.rtxWikipedia: Rich Text Format
Assembler Source Filetext/x-asm.sWikipedia: Assembly
SMAF Audioapplication/vnd.yamaha.smaf-audio.safIANA: SMAF Audio
Systems Biology Markup Languageapplication/sbml+xml.sbmlRFC 3823
IBM Electronic Media Management System – Secure Containerapplication/vnd.ibm.secure-container.scIANA: EMMS
Microsoft Schedule+application/x-msschedule.scdWikipedia: Microsoft Schedule Plus
Lotus Screencamapplication/vnd.lotus-screencam.scmIANA: Lotus Screencam
Server-Based Certificate Validation Protocol – Validation Requestapplication/scvp-cv-request.scqRFC 5055
Server-Based Certificate Validation Protocol – Validation Responseapplication/scvp-cv-response.scsRFC 5055
Curl – Source Codetext/vnd.curl.scurl.scurlCurl Source Code
StarOffice – Drawapplication/vnd.stardivision.draw.sda
StarOffice – Calcapplication/vnd.stardivision.calc.sdc
StarOffice – Impressapplication/vnd.stardivision.impress.sdd
SudokuMagicapplication/vnd.solent.sdkm+xml.sdkmIANA: SudokuMagic
Session Description Protocolapplication/sdp.sdpRFC 2327
StarOffice – Writerapplication/vnd.stardivision.writer.sdw
SeeMailapplication/vnd.seemail.seeIANA: SeeMail
Digital Siesmograph Networks – SEED Datafilesapplication/vnd.fdsn.seed.seedIANA: SEED
Secured eMailapplication/vnd.sema.semaIANA: Secured eMail
Secured eMailapplication/vnd.semd.semdIANA: Secured eMail
Secured eMailapplication/vnd.semf.semfIANA: Secured eMail
Java Serialized Objectapplication/java-serialized-object.serJava Serialization API
Secure Electronic Transaction – Paymentapplication/set-payment-initiation.setpayIANA: SET Payment
Secure Electronic Transaction – Registrationapplication/set-registration-initiation.setregIANA: SET Registration
Hydrostatix Master Suiteapplication/vnd.hydrostatix.sof-data.sfd-hdstxIANA: Hydrostatix Master Suite
TIBCO Spotfireapplication/vnd.spotfire.sfs.sfsIANA: TIBCO Spotfire
StarOffice – Writer (Global)application/vnd.stardivision.writer-global.sgl
Standard Generalized Markup Language (SGML)text/sgml.sgmlWikipedia: SGML
Bourne Shell Scriptapplication/x-sh.shWikipedia: Bourne Shell
Shell Archiveapplication/x-shar.sharWikipedia: Shell Archie
S Hexdump Formatapplication/shf+xml.shfRFC 4194
Symbian Install Packageapplication/vnd.symbian.install.sisIANA: Symbian Install
Stuffit Archiveapplication/x-stuffit.sitWikipedia: Stuffit
Stuffit Archiveapplication/x-stuffitx.sitxWikipedia: Stuffit
SSEYO Koan Play Fileapplication/vnd.koan.skpIANA: SSEYO Koan Play File
Microsoft PowerPoint – Macro-Enabled Open XML Slideapplication/vnd.ms-powerpoint.slide.macroenabled.12.sldmIANA: MS PowerPoint
Microsoft Office – OOXML – Presentation (Slide)application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide.sldxIANA: OOXML – Presentation
SimpleAnimeLite Playerapplication/vnd.epson.salt.sltIANA: SimpleAnimeLite Player
StepManiaapplication/vnd.stepmania.stepchart.smIANA: StepMania
StarOffice – Mathapplication/vnd.stardivision.math.smf
Synchronized Multimedia Integration Languageapplication/smil+xml.smiRFC 4536
Server Normal Formatapplication/x-font-snf.snfWikipedia: Server Normal Format
SMAF Phraseapplication/vnd.yamaha.smaf-phrase.spfIANA: SMAF Phrase
FutureSplash Animatorapplication/x-futuresplash.splWikipedia: FutureSplash Animator
In3D – 3DMLtext/vnd.in3d.spot.spotIANA: In3D
Server-Based Certificate Validation Protocol – Validation Policies – Responseapplication/scvp-vp-response.sppRFC 5055
Server-Based Certificate Validation Protocol – Validation Policies – Requestapplication/scvp-vp-request.spqRFC 5055
WAIS Sourceapplication/x-wais-source.srcYoLinux
Search/Retrieve via URL Response Formatapplication/sru+xml.sruRFC 6207
SPARQL – Resultsapplication/sparql-results+xml.srxW3C SPARQL
Kodak Storyshareapplication/vnd.kodak-descriptor.sseIANA: Kodak Storyshare
QUASS Stream Playerapplication/vnd.epson.ssf.ssfIANA: QUASS Stream Player
Speech Synthesis Markup Languageapplication/ssml+xml.ssmlW3C Speech Synthesis
SailingTrackerapplication/vnd.sailingtracker.track.stIANA: SailingTracker
OpenOffice – Calc Template (Spreadsheet)application/vnd.sun.xml.calc.template.stcWikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Draw Template (Graphics)application/vnd.sun.xml.draw.template.stdWikipedia: OpenOffice
Worldtalkapplication/vnd.wt.stf.stfIANA: Worldtalk
OpenOffice – Impress Template (Presentation)application/vnd.sun.xml.impress.template.stiWikipedia: OpenOffice
Hyperstudioapplication/hyperstudio.stkIANA – Hyperstudio
Microsoft Trust UI Provider – Certificate Trust Linkapplication/vnd.ms-pki.stl.stlIANA: MS Trust UI Provider
Proprietary P&G Standard Reporting Systemapplication/vnd.pg.format.strIANA: Proprietary P&G Standard Reporting System
OpenOffice – Writer Template (Text – HTML)application/vnd.sun.xml.writer.template.stwWikipedia: OpenOffice
Close Captioning – Subtitleimage/vnd.dvb.subtitle.subWikipedia: Closed Captioning
ScheduleUsapplication/vnd.sus-calendar.susIANA: ScheduleUs
System V Release 4 CPIO Archiveapplication/x-sv4cpio.sv4cpioWikipedia: pax
System V Release 4 CPIO Checksum Dataapplication/x-sv4crc.sv4crcWikipedia: pax
Digital Video Broadcastingapplication/vnd.dvb.service.svcIANA: Digital Video Broadcasting
SourceView Documentapplication/vnd.svd.svdIANA: SourceView Document
Scalable Vector Graphics (SVG)image/svg+xml.svgWikipedia: SVG
Adobe Flashapplication/x-shockwave-flash.swfWikipedia: Adobe Flash
Arista Networks Software Imageapplication/vnd.aristanetworks.swi.swiIANA: Arista Networks Software Image
OpenOffice – Calc (Spreadsheet)application/vnd.sun.xml.calc.sxcWikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Draw (Graphics)application/vnd.sun.xml.draw.sxdWikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Writer (Text – HTML)application/vnd.sun.xml.writer.global.sxgWikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Impress (Presentation)application/vnd.sun.xml.impress.sxiWikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Math (Formula)application/vnd.sun.xml.math.sxmWikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Writer (Text – HTML)application/vnd.sun.xml.writer.sxwWikipedia: OpenOffice
trofftext/troff.tWikipedia: troff
Tao Intentapplication/vnd.tao.intent-module-archive.taoIANA: Tao Intent
Tar File (Tape Archive)application/x-tar.tarWikipedia: Tar
3rd Generation Partnership Project – Transaction Capabilities Application Partapplication/vnd.3gpp2.tcap.tcap3GPP
Tcl Scriptapplication/x-tcl.tclWikipedia: Tcl
SMART Technologies Appsapplication/vnd.smart.teacher.teacherIANA: SMART Technologies Apps
Text Encoding and Interchangeapplication/tei+xml.teiRFC 6129
TeXapplication/x-tex.texWikipedia: TeX
GNU Texinfo Documentapplication/x-texinfo.texinfoWikipedia: Texinfo
Sharing Transaction Fraud Dataapplication/thraud+xml.tfiRFC 5941
TeX Font Metricapplication/x-tex-tfm.tfmWikipedia: TeX Font Metric
Microsoft Office System Release Themeapplication/vnd.ms-officetheme.thmxIANA: MS Office System Release Theme
Tagged Image File Formatimage/tiff.tiffWikipedia: TIFF
MobileTVapplication/vnd.tmobile-livetv.tmoIANA: MobileTV
BitTorrentapplication/x-bittorrent.torrentWikipedia: BitTorrent
Groove – Tool Templateapplication/vnd.groove-tool-template.tplIANA: Groove
TRI Systems Configapplication/vnd.trid.tpt.tptIANA: TRI Systems
True BASICapplication/vnd.trueapp.traIANA: True BASIC
Microsoft Windows Terminal Servicesapplication/x-msterminal.trmWikipedia: Terminal Server
Time Stamped Data Envelopeapplication/timestamped-data.tsdRFC 5955
Tab Seperated Valuestext/tab-separated-values.tsvWikipedia: TSV
TrueType Fontapplication/x-font-ttf.ttfWikipedia: TrueType
Turtle (Terse RDF Triple Language)text/turtle.ttlWikipedia: Turtle
SimTech MindMapperapplication/vnd.simtech-mindmapper.twdIANA: SimTech MindMapper
Genomatix Tuxedo Frameworkapplication/vnd.genomatix.tuxedo.txdIANA: Genomatix Tuxedo Framework
Mobius Management Systems – Topic Index Fileapplication/vnd.mobius.txf.txfIANA: Mobius Management Systems
Text Filetext/plain.txtWikipedia: Text File
Universal Forms Description Languageapplication/vnd.ufdl.ufdIANA: Universal Forms Description Language
UMAJINapplication/vnd.umajin.umjIANA: UMAJIN
Unity 3dapplication/vnd.unity.unitywebIANA: Unity 3d
Unique Object Markup Languageapplication/vnd.uoml+xml.uomlIANA: UOML
URI Resolution Servicestext/uri-list.uriRFC 2483
Ustar (Uniform Standard Tape Archive)application/x-ustar.ustarWikipedia: Ustar
User Interface Quartz – Theme (Symbian)application/vnd.uiq.theme.utzIANA: User Interface Quartz
UUEncodetext/x-uuencode.uuWikipedia: UUEncode
DECE Audioaudio/vnd.dece.audio.uvaIANA: Dece Audio
DECE High Definition Videovideo/vnd.dece.hd.uvhIANA: DECE HD Video
DECE Graphicimage/vnd.dece.graphic.uviIANA: DECE Graphic
DECE Mobile Videovideo/vnd.dece.mobile.uvmIANA: DECE Mobile Video
DECE PD Videovideo/vnd.dece.pd.uvpIANA: DECE PD Video
DECE SD Videovideo/vnd.dece.sd.uvsIANA: DECE SD Video
DECE MP4video/vnd.uvvu.mp4.uvuIANA: DECE MP4
DECE Videovideo/vnd.dece.video.uvvIANA: DECE Video
Video CDapplication/x-cdlink.vcdWikipedia: Video CD
vCardtext/x-vcard.vcfWikipedia: vCard
Groove – Vcardapplication/vnd.groove-vcard.vcgIANA: Groove
vCalendartext/x-vcalendar.vcsWikipedia: vCalendar
VirtualCatalogapplication/vnd.vcx.vcxIANA: VirtualCatalog
Visionaryapplication/vnd.visionary.visIANA: Visionary
Vivovideo/vnd.vivo.vivIANA: Vivo
Microsoft Visioapplication/vnd.visio.vsdIANA: Visio
Viewport+application/vnd.vsf.vsfIANA: Viewport+
Virtue VTUmodel/vnd.vtu.vtuIANA: VTU
VoiceXMLapplication/voicexml+xml.vxmlRFC 4267
Doom Video Gameapplication/x-doom.wadWikipedia: Doom WAD
Waveform Audio File Format (WAV)audio/x-wav.wavWikipedia: WAV
Microsoft Windows Media Audio Redirectoraudio/x-ms-wax.waxWindows Media Metafiles
WAP Bitamp (WBMP)image/vnd.wap.wbmp.wbmpIANA: WBMP
Critical Tools – PERT Chart EXPERTapplication/vnd.criticaltools.wbs+xml.wbsIANA: Critical Tools
WAP Binary XML (WBXML)application/vnd.wap.wbxml.wbxmlIANA: WBXML
Open Web Media Project – Audioaudio/webm.webaWebM Project
Open Web Media Project – Videovideo/webm.webmWebM Project
WebP Imageimage/webp.webpWikipedia: WebP
Qualcomm’s Plaza Mobile Internetapplication/vnd.pmi.widget.wgIANA: Qualcomm’s Plaza Mobile Internet
Widget Packaging and XML Configurationapplication/widget.wgtW3C Widget Packaging and XML Configuration
Microsoft Windows Mediavideo/x-ms-wm.wmWikipedia: Advanced Systems Format (ASF)
Microsoft Windows Media Audioaudio/x-ms-wma.wmaWikipedia: Windows Media Audio
Microsoft Windows Media Player Download Packageapplication/x-ms-wmd.wmdWikipedia: Windows Media Player
Microsoft Windows Metafileapplication/x-msmetafile.wmfWikipedia: Windows Metafile
Wireless Markup Language (WML)text/vnd.wap.wml.wmlWikipedia: WML
Compiled Wireless Markup Language (WMLC)application/vnd.wap.wmlc.wmlcIANA: WMLC
Wireless Markup Language Script (WMLScript)text/vnd.wap.wmlscript.wmlsWikipedia: WMLScript
WMLScriptapplication/vnd.wap.wmlscriptc.wmlscIANA: WMLScript
Microsoft Windows Media Videovideo/x-ms-wmv.wmvWikipedia: Advanced Systems Format (ASF)
Microsoft Windows Media Audio/Video Playlistvideo/x-ms-wmx.wmxWikipedia: Advanced Systems Format (ASF)
Microsoft Windows Media Player Skin Packageapplication/x-ms-wmz.wmzWikipedia: Windows Media Player
Web Open Font Formatapplication/x-font-woff.woffWikipedia: Web Open Font Format
Wordperfectapplication/vnd.wordperfect.wpdIANA: Wordperfect
Microsoft Windows Media Player Playlistapplication/vnd.ms-wpl.wplIANA: MS Windows Media Player Playlist
Microsoft Worksapplication/vnd.ms-works.wpsIANA: MS Works
SundaHus WQapplication/vnd.wqd.wqdIANA: SundaHus WQ
Microsoft Wordpadapplication/x-mswrite.wriWikipedia: Wordpad
Virtual Reality Modeling Languagemodel/vrml.wrlWikipedia: VRML
WSDL – Web Services Description Languageapplication/wsdl+xml.wsdlW3C Web Service Description Language
Web Services Policyapplication/wspolicy+xml.wspolicyW3C Web Services Policy
WebTurboapplication/vnd.webturbo.wtbIANA: WebTurbo
Microsoft Windows Media Video Playlistvideo/x-ms-wvx.wvxWikipedia: Advanced Systems Format (ASF)
3D Crossword Pluginapplication/vnd.hzn-3d-crossword.x3dIANA: 3D Crossword Plugin
Microsoft Silverlightapplication/x-silverlight-app.xapWikipedia: Silverlight
CorelXARAapplication/vnd.xara.xarIANA: CorelXARA
Microsoft XAML Browser Applicationapplication/x-ms-xbap.xbapWikipedia: XAML Browser
Fujitsu – Xerox DocuWorks Binderapplication/vnd.fujixerox.docuworks.binder.xbdIANA: Docuworks Binder
X BitMapimage/x-xbitmap.xbmWikipedia: X BitMap
XML Configuration Access Protocol – XCAP Diffapplication/xcap-diff+xml.xdfWikipedia: XCAP
SyncML – Device Managementapplication/vnd.syncml.dm+xml.xdmIANA: SyncML
Adobe XML Data Packageapplication/vnd.adobe.xdp+xml.xdpWikipedia: XML Data Package
Data Structure for the Security Suitability of Cryptographic Algorithmsapplication/dssc+xml.xdsscRFC 5698
Fujitsu – Xerox DocuWorksapplication/vnd.fujixerox.docuworks.xdwIANA: Docuworks
XML Encryption Syntax and Processingapplication/xenc+xml.xencW3C XML Encryption Syntax and Processing
XML Patch Frameworkapplication/patch-ops-error+xml.xerRFC 5261
Adobe XML Forms Data Formatapplication/vnd.adobe.xfdf.xfdfWikipedia: XML Portable Document Format
Extensible Forms Description Languageapplication/vnd.xfdl.xfdlIANA: Extensible Forms Description Language
XHTML – The Extensible HyperText Markup Languageapplication/xhtml+xml.xhtmlW3C XHTML
eXtended Image File Format (XIFF)image/vnd.xiff.xifIANA: XIFF
Microsoft Excel – Add-In Fileapplication/vnd.ms-excel.addin.macroenabled.12.xlamIANA: MS Excel
Microsoft Excelapplication/vnd.ms-excel.xlsIANA: MS Excel
Microsoft Excel – Binary Workbookapplication/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroenabled.12.xlsbIANA: MS Excel
Microsoft Excel – Macro-Enabled Workbookapplication/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12.xlsmIANA: MS Excel
Microsoft Office – OOXML – Spreadsheetapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.xlsxIANA: OOXML – Spreadsheet
Microsoft Excel – Macro-Enabled Template Fileapplication/vnd.ms-excel.template.macroenabled.12.xltmIANA: MS Excel
Microsoft Office – OOXML – Spreadsheet Teplateapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template.xltxIANA: OOXML – Spreadsheet Template
XML – Extensible Markup Languageapplication/xml.xmlW3C XML
Sugar Linux Application Bundleapplication/vnd.olpc-sugar.xoIANA: Sugar Linux App Bundle
XML-Binary Optimized Packagingapplication/xop+xml.xopW3C XOP
XPInstall – Mozillaapplication/x-xpinstall.xpiWikipedia: XPI
X PixMapimage/x-xpixmap.xpmWikipedia: X PixMap
Express by Infoseekapplication/vnd.is-xpr.xprIANA: Express by Infoseek
Microsoft XML Paper Specificationapplication/vnd.ms-xpsdocument.xpsIANA: MS XML Paper Specification
Intercon FormNetapplication/vnd.intercon.formnet.xpwIANA: Intercon FormNet
XML Transformationsapplication/xslt+xml.xsltW3C XSLT
SyncMLapplication/vnd.syncml+xml.xsmIANA: SyncML
XSPF – XML Shareable Playlist Formatapplication/xspf+xml.xspfXML Shareable Playlist Format
XUL – XML User Interface Languageapplication/vnd.mozilla.xul+xml.xulIANA: XUL
X Window Dumpimage/x-xwindowdump.xwdWikipedia: X Window Dump
XYZ File Formatchemical/x-xyz.xyzWikipedia: XYZ File Format
YAML Ain’t Markup Language / Yet Another Markup Languagetext/yaml.yamlYAML: YAML Ain’t Markup Language
YANG Data Modeling Languageapplication/yang.yangWikipedia: YANG
YIN (YANG – XML)application/yin+xml.yinWikipedia: YANG
Zzazz Deckapplication/vnd.zzazz.deck+xml.zazIANA: Zzazz
Zip Archiveapplication/zip.zipWikipedia: Zip
Z.U.L. Geometryapplication/vnd.zul.zirIANA: Z.U.L.
ZVUE Media Managerapplication/vnd.handheld-entertainment+xml.zmmIANA: ZVUE Media Manager
Andrew Toolkitapplication/andrew-insetN/AIANA – Andrew Inset

خوب حال برای افزودن هر فرمت باید تغییراتی رو در فایل فانکشن قالب وردپرس خودتون اعمال کنید البته می تونید یک افزونه اختصاصی طراحی کنید که قبلا آموزشش در سایت قرار داده شده. حالا برای آپلود فایل در وردپرس با هر یک از این فرمت ها باید به این صورت عمل کنیم به عنوان مثال من می خوام فایل psd آپلود کنم در این صورت کد زیر را به فایل functions.php اضافه می کنیم . توجه داشته باشید قبل از هر گونه تغییر نسخه پشتیبان هم داشته باشید .

1
2
3
4
5
function mrwordpress($mime_types){
    $mime_types['psd'] = 'image/vnd.adobe.photoshop'; //Adding photoshop files
    return $mime_types;
}
add_filter('upload_mimes', 'mrwordpress', 1, 1);

بخش مربوط به mime_types[‘psd’] فرمت فایل رو مشخص می کنه و image/vnd.adobe.photoshop داخل جدول نوع زسانه اینترنت می باشد  //Adding photoshop هم توضیح اضافه می باشد. حالا اگه بخوایم یه فرمت دیگه اضافه کنیم دیگه نیازی نیست کل این کد رو تکرار کنیم فقط خط مربوط به معرفی فایل مجددا تکرارمیشه حالا می خوام در وردپرس فایل exe  و svg هم آپلود کنم به کدها دقت کنید

1
2
3
4
5
6
7
function mrwordpress($mime_types){
    $mime_types['svg'] = 'image/svg+xml'; //Adding svg extension
    $mime_types['psd'] = 'image/vnd.adobe.photoshop'; //Adding photoshop files
    $mime_types['exe'] = 'application/x-msdownload'; //Adding <code class="php string">x-msdownload</code> exe files
    return $mime_types;
}
add_filter('upload_mimes', 'mrwordpress', 1, 1);

دقت داشته باشید برای هر فرمت در جدول بالا بخش نوع فرمت رسانه ای هم تعریف شده که باید برای معرفی در بخش مورد نظرش بنویسید مثل این سه نمونه که مثال زده شد.

به راحتی در وردپرس فایل آپلود کنید و فرمت های دلخواه را اضافه کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن